Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ《ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ》ᠢ᠋ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword 《ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ》; ᠠᠶ ᠠ ᠭᠦᠭ᠌ ; ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract 《ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ 13—14 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶ ᠡ ᠭᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn