Paper Information


Title ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠭᠡᠰᠢᠭ᠌
Keyword ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠷᠢᠮ; ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠡᠰᠤᠨ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠪ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠠᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠰᠢ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ  ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠂ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn