Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠡ ᠬᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠤᠤ ᡁᠢ ᠬᠤᠩ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ; ᠬᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Abstract ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠯᠠᠩ᠋ᠭᠤᠶ᠎ᠠ 《ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ》ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn