Paper Information


Title ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠨᠡᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠢᠤᠸᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠨᠡᠢᠳᠡ; ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ; ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠤᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠡᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃《 ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠨᠡᠢᠳᠡ》 ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ᠠᠴᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn