Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Creator ᠭᠡ‍·ᠮᠦᠩᠭᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠵᠣᠭᠰᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠬᠤ᠂ ᠭᠦᠦᠷᠨᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠺᠰᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭ‍ᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠴᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn