Paper Information


Title 《ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠸᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword 《ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠸᠠ》; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ; ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ; ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ
Abstract 《ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠸᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠰᠠᠢᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠬᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠤ‍ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ《 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠸᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠡᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠯᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn