Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠦᠦᠳᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn