Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠤ‍ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠵᠢ‍᠂ᠣᠳᠬᠤᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠤ‍ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠡᠮᠳᠦᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ᠰᠤᠩᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠵᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤ‍᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ᠦᠭᠡᠵᠡᠭ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠵᠤ‍ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn