Paper Information


Title ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Creator ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ(1947᠎—1976)ᠬᠦᠭ᠍ᠵ᠍᠍ᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠋ ᠠ》᠂《ᠱᠤᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ》᠂《ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ》᠂《ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠪᠦᠷᠦᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠨ ᠬᠤᠪᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn