Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠰᠢᠨ; ᠱᠸᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠲᠢᠩ
Keyword ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ; ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ; ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ; ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠭᠢᠷᠳᠦᠬᠦ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠺ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨᠳᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢᠭ᠌ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn