Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠠᠨ; ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠲᠦᠪᠡᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠡᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠍᠍᠌ᠰᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭ ᠵᠢᠡᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠢᠨ ᠬᠦ ᠤᠷᠴᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn