Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠮᠭᠳᠡᠡᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠤ ᠡ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠡᠢᠴᠤᠳ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭ᠋ ᠡ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠯ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠷᠳᠡᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡ᠋ᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠡᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠡᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn