Paper Information


Title ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠡ‍ • ᠲᠠᠮᠷᠢᠨᠵᠠᠪ
Keyword ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ; ᠦᠳᠤᠷᠮ᠎ᠠ; ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠳᠤᠷᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠠᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn