Paper Information


Title ᠺᠤᠮᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ-《ᠺᠤᠮᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ
Creator ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠺᠤᠮᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ
Abstract ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠺᠤᠮᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn