Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ; ᠪᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ  ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn