Paper Information


Title ᠬᠠᠳᠹᠠᠴᠢ ᠂ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠨᠢᠰᠤ
Keyword ᠭᠤᠶᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠰᠯ; ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ; ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠲᠦᠷᠢ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠬᠠᠳᠠᠴᠢ ᠭᠠᠩ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯ ᠡᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠮᠠᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂《ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠪᠰᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ᠂ ᠢᠯᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠲᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ》ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠲᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn