Paper Information


Title ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ
Creator ᠱᠤᠸᠠᠩᠪᠤᠤ; ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠡᠤᠷᠲᠤ
Keyword ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ; ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
Abstract ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠯ ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠬᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠂ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn