Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠲᠠᠢᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ-ᠮᠠᠬᠠᠺᠠᠯᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠰ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ
Creator ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠨ᠋ᠢᠬᠡᠨ
Keyword ᠮᠠᠬᠠᠠᠺᠠᠯᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ; ᠬᠠᠰ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠠᠬᠠᠺᠠᠯᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠰ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠮᠦᠬᠦᠵᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠡᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠭᠤᠮ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn