Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠳ᠋᠂ᠰᠠᠮᠳᠠᠨᠵᠠᠮᠰᠤ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ;ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠠᠰᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠴᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn