Paper Information


Title ᠰ᠂ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲᠤᠷ᠂ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠿ ᠸᠠᠨ ᠮᠠᠩᠳᠤᠬ᠋ ᠠ
Keyword ᠰ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ; ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
Abstract ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠴᠢᠳ᠂ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠦᠪᠡᠷᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰ ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠷ᠂ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠰᠬᠢᠨ ᠭᠤᠢᠢᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠧᠺᠰᠲᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠵᠦᠪᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn