Paper Information


Title 《ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯᠺ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ
Creator ᠯ᠂ᠲᠤᠩᠭᠠᠵᠠᠪ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ; ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠭᠲᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠴᠦ ᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠡᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠠᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠴᠦ ᠦᠪ ᠤᠠᠯᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn