Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Creator ᠪᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》;ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ; ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠠᠭᠠᠢ ᠱᠠᠪᠳᠠᠯ ᠠ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠷᠠᠬᠢᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠢᠩᠶᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn