Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ 《ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠳ᠋ᠤᠮ ᠠ; ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠩ
Keyword 《ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ》;ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ
Abstract ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳᠤᠨ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠦᠢᠯᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠢ《 ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠲᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn