Paper Information


Title ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ- ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂《ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰᠯᠢᠭ》ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨᠩ ᠭᠸ
Keyword ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ; 《ᠪᠤᠳᠠᠰ》 ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ; ᠤᠳᠣ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨᠲ ᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn