Paper Information


Title 《ᠠᠨᠲᠠᠢ》ᠶ᠋ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠠᠨᠲᠠᠢ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ; ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ;  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠢ
Abstract ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠶᠢᠨᠷ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠶᠢᠨᠷ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn