Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠶᠦᠩᠷᠦᠪ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ; ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ;ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ; ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠤᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ᠂ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠪᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn