Paper Information


Title ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠭᠸ‍᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ
Keyword ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠳᠭᠡᠨ; ᠰᠠᠮᠠᠽᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠣ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ;ᠰᠢᠪᠵᠡᠭᠦᠨᠷᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ
Abstract ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠶᠠᠷᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ(ᠶᠠᠰᠤ) ᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠽᠢ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠣ(ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ) ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦᠰ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 1901 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠣ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠦ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn