Paper Information


Title ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠦᠲᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠠ
Keyword ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn