Paper Information


Title 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》᠂ 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》 ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠢ‍ · ᠬᠦᠴᠦᠨ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1988年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn