Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠴ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ; ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ; ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠢᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn