Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠬᠠ‍᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠤᠭ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ; ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠠᠮᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ
Abstract ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn