Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠦᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳᠡᠭᠦᠦᠢ᠌ᠷ ᠡ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠩᠵᠢᠶᠠᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷ ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠢᠰᠤᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn