Paper Information


Title ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠢᠭᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ
Keyword
Abstract ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠬᠤᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠡᠷᠲᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn