Paper Information


Title ᠳ᠋ᠤᠰᠲ᠋ᠤᠶᠧᠸᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠭᠡᠪᠧᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ
Keyword ᠳ᠋ᠤᠰᠲ᠋ᠤᠶᠧᠸᠰᠺᠢ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 19᠋ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠋ᠤᠰᠲ᠋ᠤᠶᠧᠸᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩ᠋ᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2006年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn