Paper Information


Title 《ᠮᠤᠷᠢᠯᠠ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠦᠰᠬᠢᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠯᠾᠡ‍᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃《ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ 》 ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠦᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn