Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠎——《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 》 ᠪᠠ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠭᠡᠭᠡᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》;《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ
Abstract ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ 》ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》 ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠡᠴᠡ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠠᠨ》 ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn