Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ——ᠴ•ᠲᠠᠨᠳᠠ(ᠲᠡᠮᠴᠣᠭᠳᠤᠷᠵᠢ)
Creator ᠭᠡ‍•ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ; 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠲᠤᠯᠢ》; ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ; ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯᠲᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴ•ᠲᠠᠨᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠲᠣᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯᠲᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn