Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ》ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠢᠮ ᠠ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠡᠳ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ; ᠦᠯᠵᠢᠭᠡ; ᠬᠠᠷᠠᠭᠤ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠦᠯᠵᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠰ᠂ᠪᠤᠬᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠦᠮᠡᠰ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《ᠬᠢᠯᠢᠬᠦ ᠪᠤᠬᠠᠭᠤ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn