Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ; ᠲᠣᠭᠤᠰ
Keyword ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ; ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ; ᠰᠢᠮ ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠬᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠨᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠷ ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn