Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠ‍ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ᠂ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭ ᠡᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠠ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠭᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭ ᠡᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn