Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ; ᠡᠬᠢ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠬᠢᠭᠴᠢ (ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ᠎)᠂ ᠲᠠᠬᠢᠭᠴᠢ(ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ)᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn