Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠣᠣ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ; ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn