Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠱᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ—ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠤᠯ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠌; ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠸᠳᠠᠨᠵᠠᠪ
Keyword ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ; ᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠱᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠤᠯ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠯᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠱᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯ ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn