Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡᠳᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠋᠋ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠱᠸ
Keyword ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ; ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ; ᠪᠢᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ; ᠪᠡᠬᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ; ᠤᠰᠠᠳᠷᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯᠳᠤᠵᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠣ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 《ᠢ ᠶᠤᠣᠠᠨ  ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠱᠢ ᠲᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ》ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠰᠠᠳᠲᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ 《ᠲᠦᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ》ᠬᠡᠭᠦ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠋ ᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠲᠦᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ》ᠬᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ 《ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ》᠋ ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠋ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn