Paper Information


Title ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ
Keyword ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ;ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ; ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ 
Abstract ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ 《ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠᠪᠡᠨ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ》ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠴᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ》᠂《ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ》ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠶ ᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠤᠢ᠌ᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn