Paper Information


Title ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ》᠎- ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠢᠷᠠᠭᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠋; ᠤᠶᠠᠩᠬ᠋ᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ; ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ
Abstract ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠠᠯᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn