Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠢ‍ · ᠬᠦᠴᠦᠨ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ; ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ᠂ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn