Paper Information


Title ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯᠭᠢᠯᠡᠯ-《ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ; 《ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ》; ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ
Abstract 《ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ》ᠪᠤᠯ ᠸᠢᠭ᠍ᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠤᠢᠢᠭᠤ‍ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠮᠡᠳᠡᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠴᠤᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn