Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ᠋; ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ; ᠣᠯᠤᠯᠲᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ; ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn