Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠵᠢᠤᠢ ᠪᠣᠣ
Keyword ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ;《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ  ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ 267 ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠤ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》  ᠡᠤᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠣᠯ《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn